грб ВГ

Конкурс за упис у Војну гимназију

01. 02. 2017

Конкурс за ученике Војне гимназије


МИ­НИ­СТАР­СТВО ОД­БРА­НЕ РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ СР­БИ­ЈЕ
СЕК­ТОР ЗА ЉУД­СКЕ РЕ­СУР­СЕ
УПРА­ВА ЗА КА­ДРО­ВЕ
Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

за при­јем кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Вој­не гим­на­зи­је


У школ­ској 2017/2018. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 100 кан­ди­да­та му­шког и жен­ског по­ла  из гра­ђан­ства (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да Вој­не гим­на­зи­је.

УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА
 
Кан­ди­да­ти тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са.

ОП­ШТИ УСЛО­ВИ:
 
да су др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
да су здрав­стве­но спо­соб­ни за шко­ло­ва­ње, што утвр­ђу­је над­ле­жна вој­но­ле­кар­ска ко­ми­си­ја;
да се про­тив њих не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­су осу­ђи­ва­ни за таква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од 6 (шест) ме­се­ци, или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра, или им ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра.

ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ:
да су ро­ђе­ни 2001. го­ди­не или ка­сни­је;
да су за­вр­ши­ли V, VI,
VII раз­ред и пр­во по­лу­го­ди­ште VI­II раз­ре­да, од­но­сно VI­II раз­ред основ­не шко­ле, и при то­ме по­сти­гли нај­ма­ње вр­ло до­бар про­се­чан оп­шти успех шко­ло­ва­ња,
да у свим раз­ре­ди­ма шко­ло­ва­ња из вла­да­ња има­ју нај­ма­ње оце­ну 4 (вр­ло до­бар).
 
Кан­ди­да­ти ко­ји ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са за при­јем под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти, про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и срп­ског је­зи­ка, пси­хо­ло­шкој, ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни и без­бед­но­сној про­ве­ри.

ШКО­ЛО­ВА­ЊЕ, ПРА­ВА И ОБА­ВЕ­ЗЕ УЧЕ­НИ­КА
Шко­ло­ва­ње у Вој­ној гим­на­зи­ји тра­је че­ти­ри го­ди­не. Уче­ни­ци се шко­лу­ју по пла­ну и про­гра­му гим­на­зи­је оп­штег сме­ра.
На­кон за­вр­ше­ног шко­ло­ва­ња у Вој­ној гим­на­зи­ји уче­ни­ци су оба­ве­зни да по­ла­жу при­јем­ни ис­пит за упис у Вој­ну ака­де­ми­ју.
За вре­ме шко­ло­ва­ња уче­ни­ци Вој­не гим­на­зи­је има­ју ста­тус вој­ног ли­ца, у скла­ду са За­ко­ном о Вој­сци Ср­би­је.  
За вре­ме шко­ло­ва­ња уче­ни­ци­ма су обез­бе­ђе­ни сме­штај и ис­хра­на у ин­тер­на­ту Вој­не гим­на­зи­је, уџ­бе­ни­ци, школ­ски при­бор, оде­ћа и обу­ћа, здравственa заш­титa и нов­ча­на при­ма­ња у скла­ду са про­пи­сом ко­јим су уре­ђе­ни усло­ви, на­чин оства­ри­ва­ња и ви­си­на нов­ча­них при­ма­ња у Ми­ни­ста­р­ству од­бра­не Репу­бли­ке Ср­би­је, а тро­шко­ве шко­ло­ва­ња сно­си Ми­ни­стар­ство од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
Ме­ђу­соб­на пра­ва и оба­ве­зе ли­ца при­мље­них на шко­ло­ва­ње и Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ре­гу­ли­шу се уго­во­ром.

НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУР­СА
Кан­ди­да­ти под­но­се при­ја­ву те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну Ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не на те­ри­то­ри­ји стал­ног ме­ста бо­рав­ка.
Кан­ди­да­ти чи­је је пре­би­ва­ли­ште на те­ри­то­ри­ји АП Ко­со­во и Ме­то­хи­ја, кон­курс­ну до­ку­мен­та­ци­ју под­но­се те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну Ре­ги­о­нал­ног цен­тра Министар­ства од­бра­не ко­ји је нај­бли­жи њи­хо­вом ме­сту пре­би­ва­ли­шта. Обра­зац при­ја­ве до­би­ја се у те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну Ре­ги­о­нал­ног цен­тра Министарства од­бра­не при­ли­ком кон­ку­ри­са­ња.

Кан­ди­дат уз при­ја­ву при­ла­же:
ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју уве­ре­ња о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју из­во­да из ма­тич­не књи­ге ро­ђе­них;
по­твр­ду над­ле­жног ор­га­на да се про­тив ње­га не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, односно да ни­је осу­ђи­ван за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра, од­но­сно да им ни­је изрицана за­вод­ска ме­ра;
ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва V, VI,
VII и VI­II раз­ре­да основ­не шко­ле за кан­ди­да­те ко­ји су за­вр­ши­ли основ­ну шко­лу, а за уче­ни­ке VI­II раз­ре­да овере­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва V, VI, VII раз­ре­да основ­не шко­ле и уве­ре­ње – по­твр­ду основ­не шко­ле о оце­на­ма на кра­ју по­лу­го­ди­шта VI­II раз­ре­да.
 
Фо­то­ко­пи­је до­ку­ме­на­та, тра­же­них по кон­кур­су, кан­ди­да­ти ове­ра­ва­ју у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка.

При­ли­ком до­ла­ска на про­ве­ру фи­зич­ких спо­соб­но­сти, про­ве­ру зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и срп­ског је­зи­ка кан­ди­да­ти са со­бом оба­ве­зно но­се по­треб­ну спортску опре­му, ђач­ку књи­жи­цу са ове­ре­ном фо­то­гра­фи­јом и по­твр­ду (не ста­ри­ју од 10 да­на) од иза­бра­ног ле­ка­ра да мо­гу при­сту­пи­ти про­ве­ри фи­зич­ких спо­соб­но­сти.

При­ли­ком до­ла­ска на све пред­ви­ђе­не про­ве­ре у окви­ру се­лек­ци­је по­треб­но је да кан­ди­да­ти до­ђу у прат­њи ро­ди­те­ља – ста­ра­те­ља.
 
Се­лек­ци­ја кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Вој­не гим­на­зи­је ре­а­ли­зу­је се у три де­ла. У пр­вом де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу прове­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти и про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и срп­ског је­зи­ка. У дру­гом де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу пси­хо­ло­шкој про­це­ни. У тре­ћем де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни.

Уко­ли­ко кан­ди­дат не за­до­во­љи кри­те­ри­ју­ме про­ве­ре фи­зич­ке спо­соб­но­сти, гу­би пра­во на упис у Вој­ну гим­на­зи­ју, те се не упу­ћу­је на сле­де­ћи об­лик селек­ци­је.

Ра­ди про­ве­ре фи­зич­ке спо­соб­но­сти, про­ве­ре зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и срп­ског је­зи­ка, кан­ди­да­ти за при­јем на шко­ло­ва­ње у Вој­ну гим­на­зи­ју до­ла­зе у интернат Вој­не гим­на­зи­је (Хум­ска бр. 22, Бе­о­град), а пре­ма рас­по­ре­ду ко­ји ће из­ра­ди­ти Вој­на гим­на­зи­ја и до­ста­ви­ти ре­ги­о­нал­ним цен­три­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не.

При­ли­ком до­ла­ска на пред­ви­ђе­не се­лек­ци­је кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Вој­не гим­на­зи­је по­треб­но је да кан­ди­да­ти до­ђу у прат­њи ро­ди­те­ља – ста­ра­те­ља.

Све пут­не тро­шко­ве пре­во­за до ин­тер­на­та Вој­не гим­на­зи­је ра­ди ре­а­ли­за­ци­је пр­вог де­ла се­лек­ци­је и до вој­но­здрав­стве­них уста­но­ва за по­тре­бе психолошке и ме­ди­цин­ско-здрав­стве­не про­це­не сно­се кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за упис у Вој­ну гим­на­зи­ју.

Кон­курс је отво­рен од 01. фе­бру­а­ра до 15. мар­та 2017. го­ди­не.

Кон­курс­на до­ку­мен­та­ци­ја кан­ди­да­ти­ма за уче­ни­ке Вој­не гим­на­зи­је не­ће се вра­ћа­ти.

Кан­ди­да­ти ће оба­ве­ште­ње о ре­зул­та­ти­ма кон­кур­са до­би­ти од Вој­не гим­на­зи­је по­чев­ши од 15. ју­на 2017. го­ди­не.

Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом  мо­гу се до­би­ти у Вој­ној гим­на­зи­ји, Ули­ца Пе­тра Чај­ков­ског број 2, Бе­о­град (те­ле­фо­ни: 011/3603–966, 011/3603–972 и 011/3603–655) или на ин­тер­нет пре­зен­та­ци­ји Вој­не гим­на­зи­је www.gim­na­zi­ja.mod­.gov­.rs.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Календар

« Децембар 2019 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Последње вести

  • 02.12.2019. | Наставна посета Војној академији ученика 44. класе

    27. новембра 2019. године ученици 44. класе уз пратњу старешина, посетили су Војну академију где су имали могуцност да се боље упозању са животом и радом на Војној академији...

  • 29.11.2019. | Учешће појачке групе ВГ и ССВШ на хуманитарном концерту

    Дана 26. новембра 2019. године у 18 часова, у Цркви Светог Јована Владимира (Медаковић), ученици основних школа „Др Драган Херцог“ и „Миодраг Матић“ одржали су хуманитарни концерт у оквиру манифестације „Објавите једном на велика звона.“

  • 27.11.2019. | Ученици 47. класе у посети Војном музеју

    Дана 21.XI 2019. ученици 47. Класе Војне гимназије, у оквиру планиране наставне посете, обишли су Војни музеју на Калемегдану заједно са својим старешинама у класи...

Важнији линкови

Пратите нас