МИ­НИ­СТАР­СТВО ОД­БРА­НЕ РЕ­ПУ­БЛИ­КЕ СР­БИ­ЈЕ
СЕК­ТОР ЗА ЉУД­СКЕ РЕ­СУР­СЕ
УПРА­ВА ЗА КА­ДРО­ВЕ
р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за при­јем кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Сред­ње струч­не вој­не шко­ле


У школ­ској 2019/2020. го­ди­ни из­вр­ши­ће се при­јем 65 кан­ди­да­та оба по­ла из гра­ђан­ства (у да­љем тек­сту: кан­ди­да­ти) за уче­ни­ке пр­вог раз­ре­да Сред­ње струч­не вој­не шко­ле (50 уче­ни­ка за смер Рат­но ва­зду­хо­плов­ство и пр­о­тив­ва­зду­хо­плов­на од­бра­на и 15 уче­ни­ка за смер Је­ди­ни­це за елек­трон­ска деј­ства).
 
УСЛО­ВИ КОН­КУР­СА
Кан­ди­да­ти тре­ба да ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са.
 
ОП­ШТИ УСЛО­ВИ:
да су др­жа­вља­ни Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
да су здрав­стве­но спо­соб­ни за шко­ло­ва­ње, што утвр­ђу­је над­ле­жна вој­но­ле­кар­ска ко­ми­си­ја;
да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.
 
ПО­СЕБ­НИ УСЛО­ВИ:
да су ро­ђе­ни 2003. го­ди­не или ка­сни­је;
да су за­вр­ши­ли V, VI и VII раз­ред и пр­во по­лу­го­ди­ште VI­II раз­ре­да, од­но­сно VI­II раз­ред основ­не шко­ле, и при то­ме по­сти­гли нај­ма­ње вр­ло до­бар про­се­чан оп­шти успех шко­ло­ва­ња;
да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).
 
Кан­ди­да­ти ко­ји ис­пу­ња­ва­ју оп­ште и по­себ­не усло­ве кон­кур­са, под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти, про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и фи­зи­ке, пси­хо­ло­шкој про­це­ни, ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни и без­бед­но­сној про­ве­ри.
ШКО­ЛО­ВА­ЊЕ, ПРА­ВА И ОБА­ВЕ­ЗЕ УЧЕ­НИ­КА
Шко­ло­ва­ње у Сред­њој струч­ној вој­ној шко­ли тра­је че­ти­ри го­ди­не. Уче­ни­ци се шко­лу­ју по пла­ну и про­гра­му вој­но­струч­ног сме­ра Рат­ног ва­зду­хо­плов­ства и пр­о­тив­ва­зду­хо­плов­не од­бра­не и Је­ди­ни­ца за елек­трон­ска деј­ства.
 
На­кон за­вр­ше­ног шко­ло­ва­ња у Сред­њој струч­ној вој­ној шко­ли уче­ни­ци се при­ма­ју у Вој­ску Ср­би­је у свој­ству про­фе­си­о­нал­ног под­о­фи­ци­ра, у чи­ну вод­ни­ка.
 
За вре­ме шко­ло­ва­ња уче­ни­ци Сред­ње струч­не вој­не шко­ле има­ју ста­тус вој­ног ли­ца, у скла­ду са За­ко­ном о Вој­сци Ср­би­је.
За вре­ме шко­ло­ва­ња уче­ни­ци­ма су обез­бе­ђе­ни сме­штај и ис­хра­на у ин­тер­на­ту, уџ­бе­ни­ци, школ­ски при­бор, оде­ћа и обу­ћа, здрав­стве­на за­шти­та и нов­ча­на при­ма­ња у скла­ду са про­пи­сом ко­јим су уре­ђе­ни усло­ви, на­чин оства­ри­ва­ња и ви­си­на нов­ча­них при­ма­ња у Ми­ни­стар­ству од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, а тро­шко­ве шко­ло­ва­ња сно­си Ми­ни­стар­ство од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је.
Ме­ђу­соб­на пра­ва и оба­ве­зе ли­ца при­мље­них на шко­ло­ва­ње и Ми­ни­стар­ства од­бра­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је ре­гу­ли­шу се уго­во­ром. У слу­ча­ју пре­ки­да шко­ло­ва­ња због не­ис­пу­ње­ња оба­ве­за де­фи­ни­са­них уго­во­ром, ли­це на шко­ло­ва­њу и ње­гов за­кон­ски за­ступ­ник у оба­ве­зи су да на­док­на­де тро­шко­ве шко­ло­ва­ња.
 
НА­ЧИН КОН­КУ­РИ­СА­ЊА И ПО­СТУ­ПАК СПРО­ВО­ЂЕ­ЊА КОН­КУР­СА
Кан­ди­да­ти под­но­се при­ја­ву те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­ста­р­ства од­бра­не на те­ри­то­ри­ји стал­ног ме­ста пре­би­ва­ли­шта.
Кан­ди­да­ти чи­је је пре­би­ва­ли­ште на те­ри­то­ри­ји АП Ко­со­во и Ме­то­хи­ја кон­курс­ну до­ку­мен­та­ци­ју под­но­се те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не ко­ји је нај­бли­жи њи­хо­вом ме­сту пре­би­ва­ли­шта. Обра­зац при­ја­ве до­би­ја се у те­ри­то­ри­јал­ном ор­га­ну ре­ги­о­нал­ног цен­тра Ми­ни­стар­ства од­бра­не при­ли­ком кон­ку­ри­са­ња.
Кан­ди­дат уз при­ја­ву при­ла­же:
ове­ре­ну фо­то­ко­пи­ју уве­ре­ња о др­жа­вљан­ству Ре­пу­бли­ке Ср­би­је;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
по­твр­ду над­ле­жног ор­га­на да се про­тив кан­ди­да­та не во­ди кри­вич­ни по­сту­пак или по­сту­пак због кри­вич­ног де­ла за ко­је се го­ни по слу­жбе­ној ду­жно­сти, од­но­сно да ни­је осу­ђи­ван за та­ква де­ла ка­зном за­тво­ра у тра­ја­њу ду­жем од шест ме­се­ци или ка­зном ма­ло­лет­нич­ког за­тво­ра, од­но­сно да му ни­је из­ри­ца­на за­вод­ска ме­ра;
оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VI­II раз­ре­да основ­не шко­ле за кан­ди­да­те ко­ји су за­вр­ши­ли основ­ну шко­лу, а за кан­ди­да­те уче­ни­ке VI­II раз­ре­да ове­ре­не фо­то­ко­пи­је све­до­чан­ста­ва V, VI и VII раз­ре­да основ­не шко­ле и уве­ре­ње – по­твр­ду основ­не шко­ле о оце­на­ма на кра­ју пр­вог по­лу­го­ди­шта VI­II раз­ре­да.
 
Фо­то­ко­пи­је до­ку­ме­на­та тра­же­них по кон­кур­су кан­ди­да­ти ове­ра­ва­ју у оп­шти­ни, су­ду или код јав­ног бе­ле­жни­ка.
Кан­ди­да­ти до­ла­зе на све пред­ви­ђе­не про­ве­ре у окви­ру се­лек­ци­је у прат­њи ро­ди­те­ља – ста­ра­те­ља и том при­ли­ком су ду­жни да по­не­су ђач­ку књи­жи­цу са ове­ре­ном фо­то­гра­фи­јом.
Све пут­не тро­шко­ве пре­во­за од ме­ста ста­но­ва­ња до ме­ста се­лек­ци­је, од­но­сно про­ве­ра сно­се кан­ди­да­ти ко­ји кон­ку­ри­шу за упис у Сред­њу струч­ну вој­ну шко­лу.
Се­лек­ци­ја кан­ди­да­та из гра­ђан­ства за уче­ни­ке Сред­ње струч­не вој­не шко­ле ре­а­ли­зу­је се у три де­ла.
 
У пр­вом де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу про­ве­ри фи­зич­ке спо­соб­но­сти, про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и фи­зи­ке, ко­ја се ре­а­ли­зу­је у Ин­тер­на­ту Вој­не гим­на­зи­је (Хум­ска 22, Бе­о­град). При­ли­ком до­ла­ска на про­ве­ре зна­ња и спо­соб­но­сти кан­ди­дат до­но­си по­тре­бан школ­ски при­бор и спорт­ску опре­му.
При­ли­ком до­ла­ска на про­ве­ру фи­зич­ких спо­соб­но­сти кан­ди­дат са со­бом оба­ве­зно но­си по­треб­ну спорт­ску опре­му и про­пи­са­ну по­твр­ду од иза­бра­ног ле­ка­ра (не ста­ри­ју од 10 да­на) да мо­же при­сту­пи­ти про­ве­ри фи­зич­ких спо­соб­но­сти.
Уко­ли­ко кан­ди­дат не за­до­во­љи кри­те­ри­ју­ме про­ве­ре фи­зич­ке спо­соб­но­сти, не упу­ћу­је се на сле­де­ћи об­лик се­лек­ци­је.
 
Да би за­до­во­љио кри­те­ри­ју­ме пр­вог де­ла се­лек­ци­је кан­ди­дат мо­ра оства­ри­ти нај­ма­ње по је­дан бод на про­ве­ри зна­ња из ма­те­ма­ти­ке и фи­зи­ке.
На осно­ву ре­зул­та­та пр­вог де­ла се­лек­ци­је фор­ми­ра се пре­ли­ми­нар­на ранг-ли­ста на осно­ву ме­ри­ла за утвр­ђи­ва­ње ре­до­сле­да кан­ди­да­та и об­ја­вљу­је на сај­ту Вој­не гим­на­зи­је. Кан­ди­дат ко­ји сма­тра да су ње­го­ва пра­ва по­вре­ђе­на, мо­же под­не­ти при­го­вор Сред­њој струч­ној вој­ној шко­ли, у ро­ку од три да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња ове ранг-ли­сте.
 
МЕ­РИ­ЛА ЗА УТВР­ЂИ­ВА­ЊЕ РЕ­ДО­СЛЕ­ДА ПРИ­ЈА­ВЉЕ­НИХ КАН­ДИ­ДА­ТА:
– успех из основ­не шко­ле, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 40,
– про­ве­ра зна­ња из ма­те­ма­ти­ке, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 20,
– про­ве­ра зна­ња из фи­зи­ке, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 20 и
– про­ве­ра фи­зич­ке спо­соб­но­сти, мак­си­ма­лан број бо­до­ва је 20.
 
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим из физике и на крају са физичке провере.
 
У дру­гом де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу пси­хо­ло­шкој про­це­ни у над­ле­жној вој­ној здрав­стве­ној уста­но­ви. При­ли­ком до­ла­ска на про­це­ну кан­ди­дат је у оба­ве­зи да по­не­се по­пу­њен обра­зац из­во­да из здрав­стве­ног кар­то­на. Да би за­до­во­љио кри­те­ри­јум на пси­хо­ло­шкој про­це­ни, мо­ра при­па­да­ти 1, 2. или 3. ка­те­го­ри­ји кан­ди­да­та (од­но­сно кан­ди­да­ти из 4. и 5 ка­те­го­ри­је не за­до­во­ља­ва­ју кри­те­ри­јум).
У тре­ћем де­лу, у тра­ја­њу од јед­ног да­на, кан­ди­да­ти под­ле­жу ме­ди­цин­ско-здрав­стве­ној про­це­ни у над­ле­жној вој­ној здрав­стве­ној уста­но­ви.
По­зи­ва­ње кан­ди­да­та, у свим фа­за­ма се­лек­ци­је, вр­ши­ће те­ри­то­ри­јал­ни ор­га­ни ре­ги­о­нал­них цен­та­ра Ми­ни­стар­ства од­бра­не.
То­ком про­це­са се­лек­ци­је вр­ши се и без­бед­но­сна про­ве­ра кан­ди­да­та.
Пси­хо­ло­шка про­це­на, ме­ди­цин­ско-здрав­стве­на про­це­на и без­бед­но­сна про­ве­ра не бо­ду­ју се већ су ели­ми­на­ци­о­ног ка­рак­те­ра.
Кон­курс је отво­рен од 15. фе­бру­а­ра до 31. мар­та 2019. го­ди­не.
 
Ли­ста кан­ди­да­та би­ће об­ја­вље­на на сај­ту Вој­не гим­на­зи­је, а оба­ве­ште­ње ће би­ти про­сле­ђе­но ре­ги­о­нал­ним цен­три­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не 17. ју­на 2019. го­ди­не. Кан­ди­дат има пра­во на при­мед­бе ко­је под­но­си Сред­њој струч­ној вој­ној шко­ли, у ро­ку од 15 да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња ли­сте иза­бра­них кан­ди­да­та на сај­ту. При­мед­бе кандидатa раз­ма­тра и ре­ша­ва Управa за ка­дро­ве Ми­ни­стар­ства од­бра­не.
 
Оста­ла оба­ве­ште­ња у ве­зи са кон­кур­сом мо­гу се до­би­ти у Ин­тер­на­ту Вој­не гим­на­зи­је, Хум­ска 22, Бе­о­град (те­ле­фо­ни: 011/3603–966, 011/3603–972 и 011/3603–655) и на ин­тер­нет стра­ни­ци Вој­не гим­на­зи­је www.gim­na­zi­ja.mod­.gov­.rs.
По­што­ва­ни кан­ди­да­ти,
Кри­те­ри­ју­ме за фи­зич­ку про­ве­ру, као и те­сто­ве из ма­те­ма­ти­ке и фи­зи­ке ко­ји су ко­ри­шће­ни у се­лек­ци­ји про­те­клих го­ди­на мо­же­те ви­де­ти на ин­тер­нет стра­ни­ци.

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Календар

« Децембар 2019 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Последње вести

  • 09.12.2019. | Престижна награда за Војну гимназију

    У свечаној сали Старог двора Скупштине града Београда, у организацији Београдске асоцијације за школски спорт, уз подршку градског Секретаријата за спорт и омладину, одржана је свечана академија доделе признања најуспешнијим основним и средњим школама...

  • 02.12.2019. | Наставна посета Војној академији ученика 44. класе

    27. новембра 2019. године ученици 44. класе уз пратњу старешина, посетили су Војну академију где су имали могуцност да се боље упозању са животом и радом на Војној академији...

  • 29.11.2019. | Учешће појачке групе ВГ и ССВШ на хуманитарном концерту

    Дана 26. новембра 2019. године у 18 часова, у Цркви Светог Јована Владимира (Медаковић), ученици основних школа „Др Драган Херцог“ и „Миодраг Матић“ одржали су хуманитарни концерт у оквиру манифестације „Објавите једном на велика звона.“

Важнији линкови

Пратите нас