МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

 

 р а с п и с у ј е
К  О  Н  К  У  Р  С
за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије

 

У школској 2014/2015. години примаће се кандидати из гра­ђан­ства за ученике првог разреда Војне гимназије.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:

  • да су држављани Републике Србије;
  • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска  комисија;
  • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

  • да су рођени 1998. године или касније;
  • да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе по­стигли најмање врлодобар просечан општи успех школовања,
  •  да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем подлежу провери знања из српског језика и математике, провери физичке способности, психолошкој, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери. Провера зна­ња из српског језика и математике усаглашена је са поступком који примењује Министарство просвете Републике Србије за пријем у средње школе.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА:

Школовање у Војној гимназији траје четири године. Ученици се школују по плану и програму гимназије општег смера, ради наставка школовања у Војној академији.

Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су оба­везни да полажу пријемни испит за упис у Војну академију.

За време школовања ученици Војне гимназије имају статус вој­ног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату војне школе, а трошкове шко­ловања сноси Министарство одбране Републике Србије.

Међусобне обавезе лица примљених на школовање и Мини­стар­ства одбране Републике Србије регулишу се уговором.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА:

Кандидат пријаву подноси територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места бо­рав­ка (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Ваљево). Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.

Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Уз пријаву прилаже:

  • оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
  • потврду надлежног органа да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
  • уверење - потврду основне школе о оценама на крају V, VI, VII разреда и полугодишта VIII разреда (ученици VIII разреда), односно оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе (за кандидате који су завршили основну школу)

Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидат може, уз давање на увид њиховог оригинала, бесплатно да овери у територијалном органу Регионалног центра Министарства од­бра­не на територији сталног места боравка.

Приликом доласка на проверу физичких способности у Војну гимназију, кандидати са собом обавезно носе потребну спорт­ску опрему и ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Селекција кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије реализује се у три дела. У првом делу у трајању од једног дана кандидати подлежу провери из српског језика, математике и провери физичке способности. У другом делу у трајању од једног дана кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу у трајању од једног дана кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.

Ради провере знања из српског језика и математике, као и провере физичке способности, кандидати за пријем у Војну гимназију, долазе у интернат Војне гимназије (улица Хумска број 22, Београд), према распореду који ће израдити Војна гимназија и доставити Регионалним центрима МО.

Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на упис у Војну гимназију, те се не упућује на следећи облик селекције.

Приликом доласка на предвиђене селекције кандидати из грађанства за ученике Војне гимназије, потребно је да дођу у пратњи родитеља - старатеља.

Све путне трошкове око превоза до Војне гимназије ради реализације пријемног испита и провере физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско - здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.

 

Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2014. године.

Конкурсна документација кандидатима за ученике Војне гимназије неће се враћати.

Документа кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се примати.

Кандидати ће обавештење о резултатима конкурса добити од Војне гимназије почевши  од 11. јуна 2014. године.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Војној гимназији, улица Петра Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603-631, 011/3603-972 и 011/3603-655) или на интернет пре­­зентацији Војне гимназије www.gimnazija.mod.gov.rs

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Претрага

Последње вести

Важнији линкови

Пратите нас