МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ
расписује

К О Н К У Р С

за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије

 

У школској 2024/2025. години примају се кандидати из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике Војне гимназије:

 

 • 80 кандидата за Општи смер и 20 кандидата за ваздухопловни смер (пријем у први разред);
 • 5 кандидата за општи смер (пријем у други разред) и
 • 5 кандидата за општи смер (пријем у трећи разред).УСЛОВИ КОНКУРСА
 
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.
 
ОПШТИ УСЛОВИ:

 • да су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије;
 • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 • да имају минимално врло добру просечну оцену из владања током школовања;
 • да имају решење надлежног министарства о признавању основношколске исправе стечене у иностранству (за кандидате који су основно образовање стекли у иностранству или похађали школовање по иностраном наставном плану и програму) и
 • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци, или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 
За пријем у први разред:

 • да су рођени 2008. године или касније;
 • да су завршили V, VI, VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања.

 
За пријем у други разред:

 • да су рођени 2007. године или касније;
 • да су завршили V, VI, VII и VIII разред основне школе и прво полугодиште I разреда, односно I разред гимназије, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања.

 
За пријем у трећи разред:

 • да су рођени 2006. године или касније;
 • да су завршили V, VI, VII и VIII разред основне школе, I разред и прво полугодиште II разреда, односно II разред гимназије, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања.

 
Кандидати за ученике Ваздухопловног смера морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај смер.
 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
 
Кандидати подносе пријаву за упис и осталу документацију Војној гимназији лично или путем препоручене поште на адресу: Хумска 22, 11000 Београд, у периоду од 15. фебруара до 31. марта 2024. године. Образац пријаве за упис са упутством о попуњавању и списком докумената које прилажу уз пријаву може се преузети на интернет страници Војне гимназије
http://www.gimnazija.mod.gov.rs. Кандидати су у обавези да се јаве територијалном органу регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка где преузимају образац упитника за безбедносну проверу који након попуњавања враћају територијалном органу регионалног центра Министарства одбране. Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, образац за безбедносну проверу преузимају од територијалног органа регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.
 
Кандидат уз пријаву прилаже:

 • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;
 • извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци;
 • потврде надлежног суда и Министарства унутрашњих послова (не старије од шест месеци) да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
 • оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII разреда основне школе и уверење–потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда (за пријем у први разред);
 • оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе и I разреда гимназије за кандидате који су завршили I разред, а за ученике I разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе и уверење–потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта I разреда (за пријем у други разред);
 • оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе и I и II разреда гимназије за кандидате који су завршили II разред, а за ученике II разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе и I разреда гимназије и уверење–потврду гимназије о оценама на крају првог полугодишта II разреда (за пријем у трећи разред).

 
Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају код јавног бележника. Конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља–старатеља и морају имати документ за личну идентификацију (ђачка књижица са овереном фотографијом).

Приликом доласка на селекцију кандидат мора имати извод из свог здравственог картона који издаје изабрани лекар, а којим се потврђује да кандидат не болује од болести које су од значаја за војну професију.
 

СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА
 
Селекција кандидата за ученике Војне гимназије реализује се у два дела.

Први део селекције, у трајању од два дана, обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену. На први део селекције упућују се сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса (изузев здравствене способности за школовање коју утврђује надлежна војнолекарска комисија), осим кандидата којима је у изводу из здравственог картона потврђено да болују од болести које су од значаја за војну професију. На медицинско-здравствену процену упућују се само кандидати који су задовољили критеријуме психолошке процене. Кандидат нема право жалбе на налаз, оцену и мишљење надлежне ВЛК.

Кандидати за ученике ваздухопловног смера који су задовољили критеријуме психолошке и медицинско-здравствене процене приступају психолошким и медицинско-здравственим прегледима по посебном програму Ваздухопловномедицинског института, у трајању од два до три дана. У случају да кандидат не испуни захтеване критеријуме за ваздухопловни смер, наставља селекцију за општи смер.

У другом делу селекције, који се реализује са кандидатима који су успешно прошли први део селекције, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности и провери знања из математике и српског језика, које се реализују у интернату Војне гимназије (Хумска 22, Београд).

Приликом доласка на проверу физичке способности, кандидат са собом обавезно доноси потребну спортску опрему и прописану потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да је здравствено способан за проверу физичке способности, документ за личну идентификацију (ђачка књижица са овереном фотографијом) и сагласност родитеља–старатеља за фотографисање и снимање кандидата током процеса селекције.

Кандидати који не испуне критеријуме провере физичке способности не упућују се на проверу знања из математике и српског језика.

Приликом доласка на провере знања, кандидат доноси потребан школски прибор.

Критеријуми селекције јединствени су за кандидате оба пола.

Кандидат који је удаљен са провере знања из математике и српског језика или са провере физичке способности губи право да настави селекцију и буде рангиран.

Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата. Кандидат нема право жалбе на резултате безбедносне провере.

Кандидати који нису задовољили критеријуме психолошке или медицинско-здравствене процене, или код којих постоји безбедносни ризик за пријем на школовање у Војну гимназију, неће бити рангирани.

Кандидати који не заврше процес селекције до 14. јуна 2024. године неће бити рангирани.

Трошкове превоза у процесу селекције сносе кандидати који конкуришу у Војну гимназију.

O терминима за селекцију, датуму, месту, времену и осталим битним информацијама у вези са процесом селекције кандидати ће бити обавештени преко интернет странице Војне гимназије.
 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
 
Утврђивање ранг-листе пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила:

 • успех из основне школе, максималан број бодова је 40; 
 • провера знања из математике, максималан број бодова је 20;
 • провера знања из српског језика, максималан број бодова је 20 и
 • провера физичке способности, максималан број бодова је 20.

 

 
Максималан број бодова који кандидат може да оствари износи 100 бодова.

Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, до броја кандидата предвиђених конкурсом, уз услов задовољења минималних критеријума на провери знања из математике и српског језика и на провери физичке способности.

У случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим из српског језика, а на крају кандидат који има више бодова по основу постигнутог општег успеха у основној школи.

Прелиминарна ранг-листа објављује се на интернет страници Војне гимназије 17. јуна 2024. године, након реализованог процеса селекције и извршених безбедносних провера кандидата.

Коначна ранг-листа објављује се на интернет страници Војне гимназије након истека рока за подношење примедби на листу кандидата, односно након доношења решења по поднетим примедбама.
 

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИМЕДБИ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД
 
Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети примедбу на прелиминарну ранг-листу кандидата у року од петнаест дана од дана објављивања.

Кандидат примедбу подноси Војној гимназији.
 

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
 
Школовање траје четири године, за кандидате који се примају у први разред, три године за кандидате који се примају у други разред и две године за кандидате који се примају у трећи разред. Ученици се школују по Наставном плану и програму гимназија општег смера у Републици Србији који обухвата и специфичне војне садржаје.

Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су у обавези да наставе школовање на Војној академији.

За време школовања ученици Војне гимназије имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници и школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије.

Трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије, на основу уговора о школовању којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају прекида школовања због слабог успеха, прекида школовања на лични захтев и неиспуњења обавеза дефинисаних уговором о школовању, лице на школовању и његов законски заступник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.

Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2024. године.
 
Листа изабраних кандидата биће објављена на сајту Војне гимназије 17. јуна 2024. године.
 
Детаљније информације у вези са условима конкурса, начином селекције, психолошким и медицинско-здравственим прегледима, критеријумима за проверу физичке способности, проверама знања из математике и српског језика из прошлих година, као и информације о школовању у Војној гимназији могу се проверити на интернет страници Војне гимназије
http://www.gimnazija.mod.gov.rs, путем електронске поште vogi@mod.gov.rs, на телефоне: 011/3603-966 и 011/3603-972 или у Војној гимназији, Хумска 22, Београд.

 

 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Информације

Обавештење бившим ученицима Војне гимназије који имају потребу за дупликатима јавних исправа које је издала Војна гимназија
ЗАХТЕВ за издавање дупликата или друге јавне исправе, односно провере веродостојности дипломе подноси се по следећем...
Сусрети класа ученика Војне гимназије
Поштовани, Војна гимназија жели да омогући вама, својим некадашњим ученицима, да правовремено дођeте до информација које се тичу организовања сусрета класа...

Претрага

Календар

« Мај 2024 »
ПонУтоСреЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Последње вести

 • 22.05.2024. | ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ

  Обавештавамо вас да ће пријемни испит за упис у Војну гимназију у школској 2024/2025. години бити реализован у Интернату Војне гимназије на адреси Хумска 22, Београд, дана 22. маја 2024. године...

 • 14.05.2024. | Успех вишебојаца на Трибалиону

  Предвођени пуковником доц. др Негованом Иванковићем и професором физичког васпитања Глигором Шкрпаном, војни вишебојци овом трком наставили су да нижу успехе у планинским тркама доказујући одличну форму и преданост свакодневним тренинзима...

 • 13.05.2024. | ДОДАТНИ ПРЕГЛЕДИ КАНДИДАТА ЗА ВАЗДУХОПЛОВНИ СМЕР ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ

  Обавештавамо вас да ће додатни медицинско - здравствени прегледи кандидата за ученике Ваздухопловног смера Војне гимназије за школску 2024/2025. годину бити реализовани по следећем распореду...

Важнији линкови

Пратите нас