MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE

r a s p i s u j e
K O N K U R S
za prijem kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije


U školskoj 2012/2013. godini primaće se kandidati iz građanstva za učenike prvog razreda Vojne gimnazije.
USLOVI KONKURSA
Kandidati treba da su muškog pola i da ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa.
OPŠTI USLOVI
– da su državljani Republike Srbije;
– da su zdravstveno sposobni za školovanje, što utvrđuje nadležna vojnolekarska komisija;
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak niti postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nisu osuđivani za takva dela ili im nije izricana zavodska mera.
POSEBNI USLOVI
– da su rođeni 1996. godine ili kasnije;
– da su završili V, VI i VII razred i prvo polugodište VIII razreda, odnosno VIII razred osnovne škole, i pri tome postigli prosečan opšti uspeh školovanja najmanje vrlo dobar, 
– da u svim razredima školovanja iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar).
Kandidati za učenike Vojne gimnazije podležu proveri znanja iz srpskog jezika i matematike, proveri fizičke sposobnosti, psihološkoj i medicinsko-zdravstvenoj proceni. Provera znanja iz srpskog jezika i matematike usaglašena je sa postupkom koji primenjuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije za prijem u srednje škole.
ŠKOLOVANJE, PRAVA I OBAVEZE UČENIKA
Školovanje u Vojnoj gimnaziji traje četiri godine. Učenici se školuju po planu i programu gimnazije opšteg smera, radi nastavka školovanja u Vojnoj akademiji. 
Vazduhoplovni smer se fakultativno formira u četvrtom razredu, u zavisnosti od potreba Ministarstva odbrane Republike Srbije. Učenici koji su izabrali da fakultativno pohađaju vazduhoplovni smer u IV razredu realizuju padobransku obuku i letenje na motornim avionima sa duplim komandama. 
Nakon završenog školovanja u Vojnoj gimnaziji učenici su obavezni da školovanje nastave u skladu sa potrebama Ministarstva odbrane Republike Srbije. 
Za vreme školovanja učenici Vojne gimnazije imaju status vojnog lica, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Za vreme školovanja učenici stanuju u internatu, a troškove školovanja snosi Ministarstvo odbrane Republike Srbije.
Međusobne obaveze lica primljenih na školovanje i Ministarstva odbrane Republike Srbije regulišu se ugovorom.

NAČIN KONKURISANJA
Kandidat prijavu podnosi teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Valjevo). Obrazac prijave se dobija u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane prilikom konkurisanja.

Uz prijavu prilaže:
– overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
– overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– potvrdu nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora;
– uverenje – potvrdu osnovne škole o ocenama na kraju V, VI i VII razreda i polugodišta VIII razreda (učenici VIII razreda), odnosno overene fotokopije svedočanstava V, VI, VII i VIII razreda osnovne škole (za kandidate koji su završili osnovnu školu).

Fotokopije dokumenata traženih po konkursu kandidat može, uz davanje na uvid njihovog originala, besplatno da overi u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka.

Prilikom dolaska na proveru opštih sposobnosti u Vojnu gimnaziju, kandidati sa sobom obavezno nose potrebnu sportsku opremu i đačku knjižicu sa overenom fotografijom.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 15. marta 2012. godine.

Dokumenta kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće se primati. Konkursna dokumentacija kandidatima za učenike Vojne gimnazije neće se vraćati.
Kandidati koji konkurišu za učenike Vojne gimnazije, moći će u teritorijalnom organu Regionalnog centra Ministarstva odbrane gde su konkurisali da dobiju obaveštenje o rezultatima konkursa počevši od 30. maja 2012. godine.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Vojnoj gimnaziji, Ulica Petra Čajkovskog broj 2, Beograd (telefoni: 011/3603–631, 011/3603-972 i 011/3005-165 ) ili na internet prezentaciji Vojne gimnazije www.gimnazija.mod.gov.rs

Verzija za štampu

 

A+ A-

Pretraga

Poslednje vesti

Važniji linkovi

Pratite nas